مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  36000 35000 34000   33000 32000 پوند
  --- 29800 29000   28150 27300 یورو
  --- 25300 24600   23900 23200 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
+ 1% 25400 25200   --- 24400 دلار
+ 1% 29900 29660   --- 28720 یورو
+ 1% 34950 34650   --- 33550 پوند
--- --- 6860   --- --- درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,750,000 آزادی - جدید  
  تومان 10,520,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,650,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,520,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,250,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا