مـراکـز خـریـد, کـالا و خـدمـات
Contact +1 818 970 3345
+1 818 224 4164
+98 910 064 2600
http://www.parvizshahbazi.com/
Added 2016-07-27 14:43:07
Created by
Location

Location


P.O. Box 745 Woodland Hills, CA, 91365 USA

تلويزيون عرفانى گنج حضور

Advert details

Advert ID: 110
Displayed: 1317
Expires: 2025-12-31 00:00:00

Description

Gange e Hozour TV and Radio

میلاد آدم - اقبال لاهوری

*نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد
حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شـد

*فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور
خود گری, خود شکنی, خود نگری پیدا شـد

*خبری رفت ز گردون به شبستان ازل
حـذر ای پـرده گـیـان پـرده دری پـیـدا شـد

*آرزو بی خبر از خویش به آغوش حیاط
چشم وا کـرد و جـهـان دگـری پـیـدا شـد

*زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر
تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شـد.

آن بت عیار تو کو - مولانا

*کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو
گر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو

*گیر که قحط است جهان نیست دگر کاسه و نان
ای شه پیدا و نهان کیله و انبار تو کو

*گیر که خار است جهان کژدم و مار است جهان
ای طرب و شادی جان گلشن و گلزار تو کو

*گیر که خود مرد سخا کشت بخیلی همه را
ای دل و ای دیده ما خلعت و ادرار تو کو

*گیر که خورشید و قمر هر دو فروشد به سقر
ای مدد سمع و بصر شعله و انوار تو کو

*گیر که خود جوهریی نیست پی مشتریی
چون نکنی سروریی ابر گهربار تو کو

*گیـر دهـانی نـبود گـفـت زبـانی نـبـود
تـا دم اسـرار زنـد جـوشـش اسـرار تـو کـو

*هین همه بگذار که ما مست وصالیم و لقا
بی‌گـه شـد زود بیـا خـانه خمـار تـو کـو

*تیز نگر مست مرا همدل و هم دست مرا
گر نه خرابی و خرف جبه و دستار تو کو

*برد کلاه تو غری برد قبایت دگری
روی تـو زرد از قـمـری پـشـت و نگـهـدار تـو کـو

*بر سر مستان ابد خارجیی راه زند
شحنگیی چون نکنی زخم تو کو دار تو کو

*خامش ای حرف فشان درخور گوش خمشان
ترجمه خلق مکن حالت و گفتار تو کو.

Ganj e Hozour 24-hour internet TV, located in Woodland Hills, California, USA. If your internet speed is slow, you can listen to Ganj e Hozour audio files on the right side of this page http://www.parvizshahbazi.com/

Video
Comments

Comments