مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات
Contact 020 8426 0005
078 4694 1005
078 4655 3094
Created by
Location

Location

London, UK
56 High St. Wealdstone, Harrow, HA3 7AF

Capital Claims Insurance دریافت خسارت تصادفات

Advert details

Advert ID: 207
Displayed: 1533
Expires: 2021-09-06 13:22:00

Description

Capital Claims Insurance

Capital Claims Car Insurance Co.

دریافت کلیه خسارت تصادفات رانندگی و صدمات جسمانی!

  خدمات 24 ساعته تا دریافت کلیه خسارات

Car Insurance

 انتقال رایگان اتومبیل تصادفی از محل حادثه

 تعویض اتومبیل تصادفی با اتومبیل جدید برای شما

نگهداری و حفاظت از اتومبیل تصادفی در محل امن

اقدامات قانونی توسط وکیل معتمد و با تجربه جهت دریافت خسارات صدمات جسمانی کلیه سرنشینان

دریافت کلیه خسارات مرخصی جهت طول درمان

اطمینان از عدم افزایش حق بیمه راننده اتومبیل در سالهای آینده

ارئه خدمات رایگان برای کلیه خدمات این شرکت

 
  Free 24/7 Accident Suport

Car Insurance

Free Vehicle Recovery

Free Independent Vehicle Damage Assessment

Free Vehicle Storage

No Claim Bonus Protection

Insurance Excess Protection

Uninsured Loss Recovery

Fleet Management Services Personal Injury

دریافت خسارات بیمه شخصی, تعویض اتومبیل جدید با اتومبیل تصادفی , دریافت درآمد شخصی در مدت بیکاری!

HAVE YOU BEEN IN AN ACCIDENT? DON'T WORRY, WE ARE HERE TO HELP YOU!

Video
Comments

Comments

My other offers