نیازمندیهای لندن - آژانس مسافـرتی - آرایش و زیبایی - آموزش

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
London Travel Agency London Travel Agency Ltd.
35 Norman Court, Nether Street, London N3 1QQ
Tell: 020 8346 1660 - 075 3163 2111
www.LondonTravelAgency.co.uk
 آژانس مسافرتی لـندن
تـلـفــن    آرایـش و زیبـائـی
 020 8960 4242
  Look آرایـش و ریبـائـی
 020 8203 5881
  سالن آرایش و زیبایی استودیو
 020 8969 8187
  امــروز
 020 8960 5555
  آرایش حمید
 020 8458 3888
  سالن آرایش و زیبایی الگانس
 020 8903 6178
  سالن زیبایی پـامـیــر
 020 7372 5339
  پـرسـیـس
 020 8567 3275
  پـیـام
 020 8265 3822
  سالن آرایش و زیبایی تـارا
 020 8427 1973
  تـتــو
 020 7431 1214
  دبـورا
 020 8732 2920
  دنـیــا
 079 8478 7104
  روحـا بـیـوتـی
 079 8201 8612
  سالن آرایش و زیبایی  زن
 020 7624 0229
  رژ
 020 8203 8060
  ژالــه
 020 8732 2920
  سـارا
 020 7352 8811
  سـالـن آرایش کـینگـز
 020 8958 6666
  سـمـیـرا
 020 8455 8206
  شـیـوا
 079 6954 5871   سالن آرایش و زیبایی عـروس
 020 8446  5262
  Glamour گـلامـور
 020 7244 8765
  مــریـم افـضـلی
 020 7586 8606
  مــونـامــو
 020 8441 1717
  مـیـس پـوش
 020 7376 3682
  نـایـا
 020 8959 1299   نــدا
 020 7431 5959
  نـکیسا
 020 8959 1299
  نـیـو لــوک
 020 8951 3503
  ونــوس
 020 8441 9782
  ولـی جـوان
 020 7419 9601
  هـایـدی اسـتـودیـو
 020 7388 8881
  ISISپـوست و زیبـائـی
 020 8748 2420
  Chic Touch
 020 8202 8555
  Restyle Hair
     
تـلـفــن آمـوزش آمـوزش
 078 4650 8534
  مدرسه اندیشه
 079 3088 6194
 Kingston Town Centre مدرسه فارسی اوستا
 078 2654 5118
  دانـش و هـنـر
 020 8455 5314  
الـبــرز
  077 1218 5089   زبـان و ادبیـات فـارسـی
 020 8878 6147  
حـافـظ
 020 8361 9251  
رسـتـم
 020 7700 7174  
صـمـد بـهـرنگـی
 020 7372 8051  
مـدرسـه ایـرانیـان
 020 8426 4308  
مـدرسـه ایـران
 020 8123 4103  
دانشـسار
 079 5776 6324  
اوسـتـا
 020 8748 6682  
آمـوزشگـاه فـردوسـی
 077 3371 3266  
هــدف
 020 8150 9953
 United College
آموزش زبان
     
تـلـفــن   آمـوزش رانـنـدگی
 079 5156 3838  
فـــرح
 078 9599 5334  
شـایـان
 020 8896 3020  
هــدف
 077 6176 7199  
امــیـر
 020 8752 1244  
پـارس
 079 1506 6591  
GP راننـدگـی
 079 3037 0095
 
افـغـانی
 079 6125 6517
 
راهـنـمـا
 079 0337 2450
 
رفـیـع
 020 7449 2114
 
زیـبـال
 075 7243 1478
 
سـوفـیـا
 079 3037 0095
 
محـمـد نـظیـر
 077 3732 1762
 
رضا
 077 3732 1762
 
وب
 020 8888 7443
 
بابک
 020 8575 7316
 
حکیم
 078 0970 9542
 
B 4 U آموزش رانندگی