نیازمندیهای لندن - خـدمـات فـنی و ساختمانی - خدمات ستلایت - خیاطی

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
 020 8956 3322
  M & M درب و پنجره
 020 8882 7309
  آریا
 020 8889 6989
  Ari Fabrication اری
 0800 328 0327
  اسک ویندوز
 0845 644 2829
  ایر کاندیشن
 020 8203 7863
  به سازان
 020 8841 181-
  پورا
 020 8206 0674
  تابلو سازی جهان
 020 8202 8900   تابلو سازی کریم
 079 3014 4409
  خدمات برقی
 020 7474 9199
R. K Metal Work Ltd.  Master خدمات ساختمانی
 020 8749 9797
 Experience builder  خدمات ساختمانی
 077 9962 2384
Experience builder  خدمات ساختمانی
 020 7724 4999
  خدمات ساختمانی
 077 7222 1894
  گچبری، فروهر خدمات ساختمانی
 020 8429 8341
  سعید نامدار
 0845 226 0747
  شرکت ساختمانی امپریال
 020 8438 8648
  شرکت ساختمانی امین
 020 7224 9755
  خدمات ساختمانی شهرام
 020 8985 9808
  Protectia گواهی برق
 020 7722 9721
   خدمات، شیشه، پنجره
 020 8204 9045
   عرفان - لوله کشی
 020 8830 4405
  کـاج
 020 8202 8022
  کاسپین
 020 8575 1277
  کاگل
 020 8446 9668
  کورس
 0800 328 7488
  کلین سرویس برلیان
 0800 783 9055
  مطمئن - لوله کشی
 020 8884 1999
 R. K Metal Work Ltd.  خدمات ساختمانی
 020 8487 0076
 Bright Engineering  مشاوره و طراحی
 078 9772 5437
  خدمات ساختمان حارث
 020 8354 0675
  سیستمهای حرارتی
 020 8800 6668
  سیستمهای امنیتی
 0845 466 6660
  خدمات معماری
 020 7348 9060
  طراحی و ساخت لوستر
     
حـمـل و نـقـل   حـمـل و نـقـل
 079 4435 6685
  خیاطی زنانه
 079 4435 6685    
سـتـلایـت   خـدمـات ستـلایـت
 020 8669 2714
  آریا ست
 020 8640 9605
 
افغان ست
 020 8669 6761
  B. Ford بی فورد
 020 8441 4823
 
تهران ست
 020 8669 6761  
ستلایت 5 ستاره
 020 7788 2917
 
مینا ست
 020 8368 8132
 
سـت UK
 020 8640 9605
 
آریانا ستلایت
 079 0734 5925  
آسمان سـت