نیازمندیهای لندن - حسابـداری - حـراجـی - حمل و نقـل

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages

079 6913 3343

020 8346 1660

Amir accountancy.
35 Norman Court, Nether St. London N3 1QQ
52B Byron St. Dundee DD3 6QW
 حسابداری امیر
020 8819 6931
Faiz & Co Ltd.
8B Accommodation Road. Golders Green, London NW11 8EB
www.
faiz-co.co.uk/
 حسابداری فیض
 079 6913 3343
  حسابداری امیر
 020 7795 0242   حسابداری ابکاس
 020 2827 1137
  حسابداری امیر
 020 8209 1919
  حسابداری اویس مدبر
 020 7604 4378
  خطیبی
 020 8904 4600
  رانی
 020 8203 2735
  حسابداری شیراز
 020 8962 3400
  حسابداری فاطمی
 020 8963 0444   فلورا
 020 7096 1822
  منصور شاهرخ
 020 8203 2850
  همایون
 020 8963 9181
  سمیع
 020 8900 5610
  دفتر حسابداری افغانی
 020 8616 3389
  Book Smart افغانی
     
حـمـل و نـقـل   حـمـل و نـقـل
 0191 483 4937
  آریا لاین
 0800 112 3438
 
تکاپو
  0800 583 2044
  حمل و نقل
 020 8802 9111
 
حمل بار
 020 7603 1044
 
ایران کارگو
 079 8416 6054  
Luton Removal
 020 8933 8261
 
پدرام
 020 7799 2424
 
کشتیرانی ایران
 079 3019 00633  
سیار
 020 8867 0904
 DFS worldwide , International Shipping
حمل و نقل بین الملل
 074 0496 6007
 
Easy Cargo
 020 8360 3270
 
آفتاب شکوفان