نیازمندیهای لندن - فـرش ایرانی - فـرهنگ سرا - فـلـز کاری و آهنگری

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
 020 8342 9771
  فــرش مـجـیـک
 020 8959 1944
   فــرش دیـامـونـد
 020 8952 5265
  فــرش فــریـدون
     
فــرهـنــگ   فــرهـنــگ
 020 8455 5550
  فرهنگ سرای لندن
 020 8740 7124
  کتب ایرانشهر
 020 8889 6945
  خانه سام
 020 8748 6682
  کانون ایران
 020 8746 3158
  کانون تـوحـیـد
     
عکاسی و فیلمبرداری   فـلـز کاری و صنـعـت
 020 8450 0782
  آریـا
 0800 328 0327
  آریـا فـلـز
 020 8965 3322
  M & M  فـلـز کـاری
 020 8884 1999
  R K Metal  فـلـز کـاری