نیازمندیهای لندن - بازار لندن - بیمه و تصادفات - بانک و موسسات مالی

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
London Travel Agency Bazar London
35 Norman Court, Nether Street, London N3 1QQ
Tell: +4477 3537 1946
www.bazarlondon.com
 سـایت تبلیغاتی لـنـدن بـــازار لـنـدن
 020 1234 5678    بازار کمدن
 020 1234 5678   بازار پورتوبلو
 020 1234 5678   بازار شهر
     
تـصـادفـات - بیـمـه تـصـادفـات - بیـمـه
تـصـادفـات - بیـمـه
 0800 855 2011
  Alfa  بیمه و تصادفات
 020 8962 3400
 Capital Claim    بیمه و تصادفات
 020 8900 9574
 G & M Claim   بیمه و تصادفات
 020 8459 8809
 Expert Lawyers   بیمه و تصادفات
 020 8826 1379
 Levens   بیمه و صادفات
 020 8202 8442
  بیمه و تصادفات عزیزی
 020 8838 0011   Swift بیمه و تصادفات
 020 8343 2727  Acccident Centre  بیمه و تصادفات
 0800 047 0940  Accident Line  بیمه و تصادفات
 020 7233 5511  Singhania Co.  بیمه و صادفات
 020 8342 7070  Erasan & Co.  بیمه و تصادفات
 020 7993 8500  C M Claim  بیمه و تصادفات
 020 8655 2614  Street Claim  بیمه و تصادفات
 020 7993 8500  EU Accident  بیمه و تصادفات
 0800 298 0895   ACHL بیمه و تصادفات
 020 7193 5585   بیمه و تصادفات بلخ
 020 8200 4786  Platinum Accident  بیمه و صادفات
     
بانک   بـانک/ موسسه مالی
 020 7606 8521
  بانک پارس  - لندن
 020 7929 4048
  بانک تجارت - لندن
 020 7623 1371
  بانک سپه - لندن
 020 7600 0133
  بانک صادرات - لندن
 020 7606 8521
  بانک ملت - لندن
 020 7600 3636
  بانک ملی - لندن